X

Baş Harfine Göre Doktor Arama

Hasta Hakları ve SorumluluklarıHasta Hakları

1.Hizmetlerden yararlanma Hakkı
• Kuruluşumuza başvuran her birey; fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun varolan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarında en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.
• Hastamız, doktorunu veya sağlık kurumunu seçme ve tedavisinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
• Hastanın tıbbi kayıtları hastanın arzusu doğrultusunda istenilen sağlık kurumuna iletilir.
• Kuruluşumuzun sağlık görevlileri, hastamıza tıp uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.
2.Saygı ve İtibar Görme Hakkı
• Hastamız, her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarı korunarak, saygılı, nazik, güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir.
• Kuruluşumuzun hiçbir çalışanı hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir.
3.Mahremiyet Hakkı
• Hastalarımız, kuruluşumuzla resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bağlantısı olan tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı , görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
• Hastalarımız, hekimleri ile görüşme ve muayene edilme aşamalarında görsel, işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.
• Tanı ve tedavinin her aşamasında , kendilerine ait dosyalara bakma ve kopya almak hakkına sahiptir.
4.Kimliği Bilme Hakkı
• Hastalarımızın, kuruluşumuzda kendisinin ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ile meslek sorumluluklarını bilme hakkı vardır.
5.Bilgi Edinme Hakkı
• Hastalarımızın, ya da yasal vasilerinin, tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kendilerine ilişkin tıbbi dökümantasyona ulaşma hakkı vardır.
6.Haberleşme Hakkı
• Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği taktirde resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkı vardır.
7.Hastadan Rıza Alınması
• Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında , hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, neka hat ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda bilgilendirildikten sonra tedavisi ile ilgili olarak verilecek karalara katılma hakkına sahiptir.
• Hasta bu hakkı kabul ettiği takdirde yapılacak tedaviyi de kabul etmiş sayılır
• Hastanın , klinik çalışma, deney ve araştırmalara katılımında gönüllülük esastır ve yazılı onayı şarttır.
8.Danışma (konsültasyon) Hakkı
- Hastanın kendi talebi ve gerekiyorsa bedelini ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.
9.Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı
- Hastanın planlanan tedaviyi yazılı onay vererek reddetme hakkı vardır.
- Daha önce tedaviyi reddetmiş hasta kurumumuza tekrar başvurursa, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır.
10.Tetkik ve Tedavi Bedelleri
• Hastanın kuruluşumuzdan sağlamış olduğu hizmet karşılığında ödeyeceği bedelin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.
11.Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı
• Hastalarımızın, teşhis işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece , kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.
12.Hasta Şikayetleri
• Hastanın şikayetleri dikkate alınarak, şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.
• Hasta hukuki hakları için de , yargıya başvurma hakkına sahiptir.
13.Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları
• Hasta, kendisine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları hususunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
• Hasta, tıbbi kayıtlarında gerçeğe uymayan hastalık ve tedavi işlemi ile ilgili kayıt tespit etmesi durumunda düzeltilmesini takip etme hakkına sahiptir.
14.Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
• Bedelini ödendiği taktirde, agoni halindeki hasta için, hastanın kanunen yetkili temsilcisinin , hastanın dini ihtiyacına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamı getirme hakkı vardır.


Hasta Sorumlulukları

1.Bilgi Verme
• Hasta hekimine mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur.
2. Önerilere Uyma
• Hasta ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.
• Tedavi planını yetkili doktorun talimatı doğrultusunda kabul eden eden hasta ilgili sağlık personelinin de bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.
3. Planlanan Tedaviyi Reddetme
• Hasta, tedaviyi reddetme ya da doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
4.Tetkik ve Tedavi Giderleri
• Hasta kuruluşuna müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir.
• Hasta tedavi giderlerini kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.
5.Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları • Hasta tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu sağlık kuruluşu kural ve uygulamalarına uymalıdır.
• Kural uygulamalara uymayan hastalar,yetkili doktorun teklifi ve kurum amirinin onayı ile, sağlık kuruluşundan çıkarılabilir.
6. Saygı Gösterme •
Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır.( gürültü, ziyaretçi fazlalığı vb.)
7.Bulaşıcı Hastalık Hali
• Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hasta, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça yasal nedenlerden dolayı taburcu olmayı talep edemez.
8.Uygunsuz Talep • Hasta, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.
9.Hasta Ziyaretçisi
-Hastalar, ziyaretçilerini sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir. • Ziyaretçiler, gereğinden fazla kalmamalıdır.
• Ziyaretçisinin herhangi bir şekilde yiyecek ve içecek getirmesini istememelidir.
10.Tazmin Sorumluluğu
-Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.